The Story of Saiunkoku, Vol. 1 - Kairi Yura, Sai Yukino
I like!